Q on Facebook Q on Twitter Q on Instagram Q on YouTube Q on YouTube Q on Vimeo Q on Vimeo

ALT LINK:  

https://vimeo.com/61408234

Q Choreo / Big Bang - “Bang Bang Bang”

Q Choreo / Big Bang - “Bang Bang Bang”

It’s KR x JP x NYC… Part 2!!!